Regulamin cyklu Puchar Śląska

obowiązuje od dnia 1.05.2019r

1.Cel programu:

Główna idea to zachęcenie do uprawiania tenisa w formie łatwej i bezpiecznej poprzez ograniczenie wymiarów kortów, dobranie odpowiedniego wieku sprzętu oraz przyjaznemu systemowi współzawodnictwa.

2.Kategorie wiekowe:

a) kategoria zielona -rocznik 2009 i młodsi–kort pełnowymiarowy

b) kategoria pomarańczowa -rocznik 2010 i młodsi – wymiary kortu zgodne z regulaminem Tenis 10 

c) kategoria czerwona - roczniki 2011 i 2012 - wymiary kortu zgodne z regulaminem Tenis 10

 3.Zasady uczestnictwa:

- zgłoszenia na turnieje należy dokonywać bezpośrednio przez portal.pzt.pl

 4.Zasady rozgrywania turnieju:

W zależności od ilości zgłoszeń, turniej może być rozegrany w systemie grupowym lub pucharowym.

-jeśli liczba wszystkich zawodników w danej kategorii wynosi maksymalnie 5 osób, to wówczas należy rozegrać mecze systemem każdy z każdym;

- jeśli liczba zawodników w kategorii wynosi pomiędzy 6 a 12 osób, należy tworzyć grupy 3 lub 4 osobowe (w grupie mecze systemem każdy z każdym);

- jeśli liczba zawodników w kategorii wynosi ponad 12, to organizator może przeprowadzić turniej systemem pucharowym, z obowiązkowym turniejem pocieszenia;

- w przypadku rozgrywek grupowych, po turze gier każdy z każdym, odbywają się rozgrywki o miejsca według ustaleń organizatora;

- w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów miejsca zostaja przyznane zgodnie z Regulaminem Turniejowym PZT.

5.Wpisowe:  50 zł

6.Kategoria czerwona: roczniki 2011 i 2012

- serwis zagrywany z powietrza , ale z wysokości bioder oraz dozwolony po koźle.

- zawodnikowi przysługują dwa serwisy - serwis zagrany w „net” nie jest  powtarzany

- zawodnik rozpoczynający mecz ma jeden serwis

 - zmiana serwującego następuje co dwa punkty, przy ich nieparzystej sumie

- pierwszą piłkę można odbić dopiero po odbiciu jej od ziemi, potem można również grać z powietrza.

Długość gry: - super tie-break do 10 pkt. - musi być przewaga 2 pkt.

7.Kategoria pomarańczowa - rocznik 2010 i młodsi

- serwis zagrywany z powietrza

- zawodnikowi przysługują dwa serwisy

- serwis zagrany w „net” nie jest powtarzany

- pierwszą piłkę można odbić dopiero po odbiciu jej od ziemi, potem można również grać z powietrza.

Długość gry: - mecz składa się z  4- gemowego seta , przy stanie w secie 3:3- tie break do 7 pkt musi być przewaga 2 pkt.

8.Kategoria zielona - rocznik 2009 i młodsi

- serwis zagrywany z powietrza - zawodnikowi przysługują dwa serwisy - serwis zagrany w „net” nie jest powtarzany - pierwszą piłkę można odbić dopiero po odbiciu jej od ziemi, potem można również grać z powietrza.

Długość gry: - mecz trwa do dwóch wygranych 4- gemowych setów, przy stanie w secie 3:3- tie break do 7 pkt. musi być przewaga 2 pkt. - a w przypadku 1:1 w setach - super tie break do 10 pkt z przewagą 2 pkt.

9.Punktacja do klasyfikacji cyklu :

miejsce - punkty

1-27, 2-21, 3-18, 4-16, 5-14, 6-12, 7-10, 8-8, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15 i kolejne 1pkt

10. Zawodnicy - najlepsza 5 zawodników reprezentujących  kluby zrzeszone w Śląskim Związku Tenisowym oraz NST-śląskie , wezmą udział w "Gali", która przewidziana jest na przełomie października i listopada 2019 r , o której zostaną zawodnicy poinformowani telefonicznie.

Uwaga:  Zawodnik może brać udział w turnieju tylko w jednej kategorii wiekowej.

Nad właściwą organizacją wszystkich turniejów o Puchar Śląska piecze sprawuje Śląski Związek Tenisowy w Zabrzu                     ul. Piłsudskiego 83, 41-800 Zabrze tel. 32/271-48-13

Regulamin WTK i MŚl. od15.04.2017

 

REGULAMIN  TURNIEJOWY

Śląskiego Związku Tenisowego

 Zabrze, 31.01. 2017 r. obowiązuje od 15.04.2017r

SPIS TREŚCI

 

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

            I.1.       Zakres działania

            I.2.       Prawo własności

            I.3.       Warunki uczestnictwa  

            I.4.       Obowiązujące przepisy

            I.5.       Klasyfikacja

 

II.         ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI WOJEWÓDZKIMI Z KALENDARZA ŚZT

            II.1.      Ogólna zasada

            II.2.      Zarządzanie turniejami przez Zarząd ŚZT

 

III.        PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU

            III.1.     Rodzaje turniejów

            III.2.     Zgłoszenie organizacji turnieju wojewódzkiego oraz jego akceptacja

            III.3.     Przepisy obowiązujące organizatorów

            III.4.     Kierownictwo turniejów wojewódzkich

 

IV.        PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU

            IV.1.     Program turnieju wojewódzkiego

            IV.2.     Zgłoszenie i wycofanie z turnieju, selekcja zawodników, losowanie i plan gier

            IV.3.     Potwierdzenie udziału w turniejach wojewódzkich

            IV.4.     Przebieg gier

            IV.5.     Czas rozgrzewki

            IV.6.     Czas przerw

            IV.7.     Formuła gry

            IV.8.     Obowiązek gry

 

V.         TECHNICZNE WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW WOJEWÓDZKICH

            V.1.      Korty

            V.2.      Obiekt tenisowy

            V.3.      Obsługa medyczna

            V.4.      Piłki

            V.5.      Nagrody

            V.6.      Kary

            V.7.      Wpisowe

 

VI.        PRZEPISY KLASYFIKACJI

            VI.1.     Klasyfikacja turniejowa

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

VIII.      ZAŁĄCZNIKI

            VIII.1. Zbiorcza Aplikacja Turniejowa ŚZT

            VIII.2  Lista zgłoszonych zawodników

            VIII.3. Lista zbiorcza kar

            VIII.4. Regulamin finansowy ŚZT

            VIII.5. Podział - rozdysponowanie pozyskanych środków

            VIII.6. Dodatkowe punkty do klasyfikacji ŚZT

            VIII.7. Zgłoszenie imienne zawodnika do turnieju ŚZT

           

 

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

I.1. Zakres działania

Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich turniejów wojewódzkich rozgrywanych na terenie województwa śląskiego zaliczanych do klasyfikacji PZT.

 

I.2. Prawo własności

Turnieje rangi Mistrzostw Województwa oraz Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne są własnością ŚZT i są zarządzane przez Zarząd ŚZT.

Organizator ma prawo do pozyskiwania sponsorów lokalnych, jeśli nie wyklucza tego umowa z ŚZT.

Właściciel turnieju ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć oraz filmów z udziałem zawodników, które zostały wykonane podczas danego turnieju.

 

I.3. Warunki uczestnictwa

Prawo gry w turniejach rozgrywanych w ramach Kalendarza ŚZT mają wszyscy zawodnicy, którzy:

-        posiadają ważną licencję zawodniczą PZT i ubezpieczenie,

-        posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na grę w turniejach od lekarza sportowego lub uprawnionego do orzekania w sporcie.

W Mistrzostwach Śląska mogą startować jedynie zawodnicy będący członkami klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Tenisowym lub, w przypadku zawodników niezrzeszonych, mający NST - śląskie.

W turniejach wojewódzkich mogą brać udział jedynie zawodnicy sklasyfikowani poniżej 20 miejsca na liście klasyfikacyjnej PZT w danej kategorii wiekowej. Natomiast bez ograniczeń mogą brać udział zawodnicy        z niższej kategorii wiekowej.

Zarząd ŚZT może podjąć decyzję o zmianie zasad dopuszczania zawodników z innych województw do swoich turniejów ŚZT.

Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia turnieju nie ukończył 12 roku życia nie ma prawa do gry w turniejach juniorskich do lat 18 i w turniejach Kobiet i Mężczyzn.

Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia turnieju nie ukończył 14 roku życia nie ma prawa do gry w turniejach powyżej kategorii Kobiet i Mężczyzn.

 

I.4. Obowiązujące przepisy

Turnieje będą rozgrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Kodeksem Postępowania Zawodnika oraz Przepisami Gry w Tenisa.

Zgłaszając formalnie chęć organizacji turnieju z Kalendarza ŚZT, organizator bierze na siebie obowiązek dotrzymania i wypełnienia wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Zawodnik zgłaszając się do turnieju ŚZT przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

 

I.5. Klasyfikacja

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach z Kalendarza ŚZT oraz posiadającyważną roczną licencję zawodniczą PZT są klasyfikowani według zasad opracowanych i przedstawionych w rozdziale dotyczącym klasyfikacji turniejowej.

Zwycięzcy klasyfikacji wojewódzkiej w grze pojedynczej, znajdujący się na listach kończących sezon            w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymają pamiątkowe dyplomy ŚZT.

 

 

II.   ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI WOJEWÓDZKIMI Z KALENDARZA ŚZT

 

II.1. Ogólna zasada

Turnieje wojewódzkie z Kalendarza ŚZT są zarządzane przez Zarząd ŚZT.

 

II.2. Zarządzanie turniejami przez Zarząd ŚZT

a) w zakresie regulaminów i przepisów:

-        zatwierdzanie regulaminów i przepisów dla potrzeb turniejowych,

-        zapewnianie jednolitej wykładni przepisów zawartych w Regulaminach i w Kodeksie Postępowania Zawodnika,

-        podejmowanie decyzji w sprawach spornych nie dotyczących interpretacji przepisów gry      w tenisa.

b) w zakresie kalendarza turniejowego:

-        zatwierdzanie ramowych zasad tworzenia Kalendarza ŚZT,

-        coroczne tworzenie kalendarza turniejowego ŚZT,

-        zatwierdzanie odrębnych cykli turniejowych w ramach Kalendarza ŚZT,

-        bieżąca administracja turniejami wojewódzkimi,

-        coroczna ocena poziomu organizacyjnego turniejów z Kalendarza ŚZT. 

c) w zakresie współpracy z PZT:

-     przedstawianie propozycji turniejów wojewódzkich i Mistrzostw Województwa,

 

 

d) inne:

-        rejestracja w imieniu ŚZT wszystkich znaków firmowych (reklamowych) związanych

z turniejami ŚZT i ochrona tych znaków,  

-        zarządzanie klasyfikacją ŚZT.

 

III.   PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU

 

III.1. Rodzaje turniejów

1. W ramach Kalendarza ŚZT mogą być rozgrywane następujące turnieje:

            a) Mistrzostwa Województwa MW,

            b) Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne WTK umieszczone w Kalendarzu ŚZT

           

           

2. Powyższe turnieje odbywać się będą w następujących kategoriach wiekowych:

           

- Skrzaty – do 12 lat

            - Młodzicy – do 14 lat

            - Kadeci – do 16 lat

            - Juniorzy – do 18 lat

            - Kobiety i Mężczyźni – powyżej 18 lat

 

3. Powyższe turnieje mogą być organizowane zarówno w sezonie letnim na kortach odkrytych, jak                  i w sezonie zimowym na kortach krytych.

 

III.2. Zgłoszenie organizacji turnieju wojewódzkiego oraz jego akceptacja

1. O przydział organizacji turnieju rangi Mistrzostw Województwa w danej kategorii wiekowej występują na piśmie organizatorzy (muszą być członkami ŚZT), wypełniając ZBIORCZĄ APLIKACJĘ TURNIEJOWĄ ŚZT  ( załącznik nr 1)  . Aplikacja musi zawierać pełen zestaw informacji o turnieju, z podaniem w szczególności:

-        ilości kortów przeznaczonych na turniej,

-        informacji, czy jest przewidziany turniej gier podwójnych,

-        zasady promocji turnieju,

-        rodzaju nagród,

-        ewentualnych szczególnych okoliczności, z powodu których organizacja Mistrzostw Województwa powinna być przyznana,

-        potwierdzenie ogólnych warunków organizacji turniejów zawartych w rozdziale V.

Zarząd ŚZT w oparciu o te dane, każdorazowo będzie przydzielać organizację imprezy mistrzowskiej.

Aplikacje dotyczące organizacji Halowych Mistrzostw Województwa muszą być składane do 1 X, natomiast Letnich Mistrzostw Województwa w terminie do 1 IV danego roku. Zarząd ŚZT w oparciu o złożone aplikacje przyznaje organizację Halowych Mistrzostw Województwa w terminie do 10 X oraz Letnich Mistrzostw Województwa w terminie do 10 IV danego roku, o czym odwrotnie informuje zainteresowanych organizatorów.

 

2. Organizacja pozostałych turniejów wojewódzkich wchodzących w skład Kalendarza ŚZT przyznawana jest poszczególnym organizatorom według zasad ustalonych przez Zarząd . Każdorazowo Zbiorcze Aplikacje Turniejowe dotyczące tworzonego Halowego Kalendarza  muszą być nadesłane przez kluby do ŚZT w nieprzekraczalnym terminie do 1 X, a dotyczące turniejów letnich do 1 IV.

 

3. Zasady konstruowania kalendarza

Organizator może zgłosić 16 turniejów : 8 latem i 8 zimą  ( w tym przynajmniej po 1 w kat,12,14,16,18 lat).

W razie chęci zorganizowanie większej ilości turniejów organizator musi zwrócić się z pisemną prośba do Zarządu ŚZT.

Na ilość turniejów przydzielonych przez Zarząd ŚZT zainteresowanemu klubowi na kolejny sezon –  ma wpływ standard przeprowadzenia turniejów przez ten klub w sezonie poprzednim, który może być wyrażony opiniami zawodników, ich rodziców i obserwatora z ramienia ŚZT.

Na decyzję Zarządu ma również wpływ fakt, czy klub w poprzednim sezonie organizował, równolegle             z turniejami gier pojedynczych, turnieje gier podwójnych.

 

4. ŚZT ma obowiązek opublikowania Halowego Kalendarza Turniejów w terminie do 10 października, a Letniego do 10 kwietnia danego roku.

 

5. Organizator turnieju z Kalendarza, który w danym roku, decyzją Zarządu ŚZT, otrzymał negatywną ocenę za organizację, przez najbliższy 1 sezon nie ma prawa ubiegać się o organizację turnieju.

 

6. Jeśli organizator zalega z zobowiązaniami finansowymi wobec ŚZT, nie ma prawa organizować turnieju do czasu uregulowania tych zobowiązań.  

 

III.3. Przepisy obowiązujące organizatorów

 1. Niniejszy Regulamin Turniejowy i Przepisy Gry w Tenisa.  

 

III.4. Kierownictwo turniejów wojewódzkich

1. Kierownictwo turnieju składa się z Dyrektora Turnieju i Sędziego Naczelnego.

 

2. Dyrektor Turnieju – zalecana osoba z ważną licencją dyrektora turnieju, która jest osobiście 

    odpowiedzialna za sprawne, terminowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju.

    Do obowiązków Dyrektora Turnieju należy w szczególności:

-        wypełnienie Protokołu zapisów do turnieju (załącznik nr 2 - LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW i przekazanie go Sędziemu przeprowadzającemu losowanie w miejscu wyznaczonym przez ŚZT( Klub Sportowy Górnik Bytom ul.Tarnogórska 5,osobiście  lub emailem na adres:  turnieje-szt@wp.pl )

-        dostarczenie do osoby odpowiedzialnej za kontrolę dyscyplinarną zawodników listy wszystkich nałożonych kar dotyczących swojego turnieju. (osobiście lub emailem na adres:  turnieje-szt@wp.pl  )

-        dostarczenie planu gier osobie odpowiedzialnej za umieszczenie go na stronie ŚZT. (osobiście lub emailem na adres:  turnieje-szt@wp.pl  )

-        dopilnowanie przygotowania klubu organizatora do przeprowadzenia turnieju, w tym sprawdzenie posiadania odpowiedniej liczby piłek oraz nagród zgodnych z niniejszym Regulaminem,

-        przyjmowanie wpisowego od zawodników lub wyznaczenie za to osoby odpowiedzialnej,

-        dbanie o dobry wizerunek ŚZT i jego struktur, szczególnie w kontaktach z mediami,  a także z uczestnikami zawodów.

 

3. Sędzia Naczelny turnieju – musi to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia sędziowskie wraz      

    z ważną licencją na dany rok. Do obowiązków Sędziego Naczelnego należy w szczególności:

-        współpraca z Dyrektorem Turnieju,

-        sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów,

-        obecność na obiekcie przez cały czas trwania turnieju; w przypadku opuszczenia obiektu, na którym rozgrywany jest turniej, musi wyznaczyć swojego zastępcę, który na ten czas przejmuje jego kompetencje. Osoba ta musi także posiadać ważną licencję sędziego PZT,

-        dokonywanie weryfikacji zawodników przed rozpoczęciem ich pierwszego meczu,

-        przygotowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju planu gier na każdy dzień turnieju,

-        przyjmowanie zapisów do turniejów w grach podwójnych,

-        umieszczenie na tablicy informacyjnej turnieju informacji o zapisach do gier podwójnych oraz o godzinie zakończenia tych zapisów,

-        dokonywanie rozstawienia i losowań turniejów deblowych zgodnie z przepisami PZT,

-        nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie        z Kodeksem Postępowania Zawodnika,

-        nakładanie kar, wynikających z Kodeksu Postępowania Zawodnika,

-        prawo do usunięcia z obiektu każdej osoby zachowującej się niezgodnie z regulaminem PZT,

-        podejmowanie decyzji o przydatności kortów do gry,

-        decydowanie o wszelkich przerwach w grze,

-        wyznaczanie terminu dokończenia meczu,

-        interpretacja Przepisów gry w tenisa oraz Kodeksu Postępowania Zawodnika; decyzja Sędziego Naczelnego w tej kwestii jest ostateczna,

-        przygotowanie sprawozdania turniejowego, w oficjalnym komputerowym „PORTALU” do prowadzenia turniejów, zawierającego następujące dokumenty:

 • wszystkie drabinki turniejowe z zaznaczeniem rozstawionych zawodników, "dzikich kart", zwycięzców eliminacji, "szczęśliwych przegranych",
 • raport z wyszczególnieniem wszystkich kar nałożonych podczas turnieju (codziennie uaktualniana lista kar powinna być wywieszona na oficjalnej tablicy informacyjnej podczas turnieju) wraz z osobami, którzy zostali

rozlosowani w turnieju a nie przystąpili do meczu (w razie możliwości należy podać powód nieobecności zawodnika )

Załącznik nr 3- LISTA ZBIORCZA KAR,

-        przekazanie Dyrektorowi Turnieju:

 • odwołania zawodników, którzy wycofali się z turnieju po losowaniu,
 • zaświadczenia lekarskie, będące podstawą wycofania się zawodnika           z turnieju lub z meczu.
 • LISTY ZBIORCZEJ KAR z danego turnieju.

 

 

4. Sędzia Główny.

W spotkaniach, w których wyznaczony został Sędzia Główny, jego decyzje w sprawach dotyczących faktów na korcie są ostateczne. Zawodnicy mają prawo wezwać Sędziego Naczelnego na kort, jeżeli nie zgadzają się z Sędzią Głównym co do interpretacji przepisów.

 

5. Sędziów na turnieje z Kalendarza ŚZT desygnuje Wojewódzka Komisja Sędziów.

 

 

IV.   PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU

 

IV.1. Program turnieju wojewódzkiego

1. Jest zalecane, aby oprócz turnieju gry pojedynczej odbył się turniej gry podwójnej.

 

2. Turniej główny w grze pojedynczej powinien być rozgrywany w obsadzie minimum 8 zawodników a maksimum 32 zawodników.

 

3. Nie przewiduje się rozgrywania eliminacji. W uzasadnionych przypadkach organizator turnieju może wystąpić do ŚZT o zwiększenie obsady turnieju głównego do 48 lub do 64 zawodników (konieczne jest  uzasadnienie technicznej możliwości przeprowadzenia takiego turnieju w regulaminowym terminie)

 

4. We wszystkich turniejach maksymalna liczba par w turnieju deblowym powinna stanowić połowę minimalnej liczby uczestników w grze pojedynczej, jednak nie mniej niż 4 pary.

 

5. W turniejach letnich mogą być organizowane turnieje pocieszenia. Mogą w nich występować jedynie zawodnicy, którzy przegrali w swoim pierwszym meczu (poza walkowerem).

 

IV.2. Zgłoszenie i wycofanie z turnieju, selekcja zawodników, losowanie i plan gier

 

1. Zgłoszenia zawodników do wszystkich turniejów wojewódzkich oraz Mistrzostw Śląska muszą być dokonywane on-line poprzez portal.pzt.pl do godz. 12:00 w czwartek poprzedzającej turniej.

 

2. W czwartek do godz. 14.00 – Dyrektor Turnieju po sporządzeniu na odpowiednim druku  zapisów LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW  – Załącznik nr 2-  wysyła listę  emailem do osoby odpowiedzialnej za losowanie turnieju na adres:  turnieje-szt@wp.pl  .

4. Lista ta jest dostępna do wglądu na oficjalnej stronie ŚZT – w czwartek od godz. 16.00.

 

6. Po przeprowadzeniu losowania zawodnicy mogą być dopisani do turnieju tylko w przypadku wycofania się zawodnika uprzednio rozlosowanego.

 

7. Osoba podpisana pod zgłoszeniem odpowiada finansowo za wpisowe do turnieju za wszystkich zgłaszanych przez siebie zawodników. W przeciwnym wypadku zgłoszony i rozlosowany zawodnik, który nie wystartował w turnieju – do czasu uregulowania zaległości nie będzie dopuszczany do następnych turniejów z Kalendarza ŚZT.

 

8.Zawodnik zgłoszoy ON-LINE, rozlosowany i nie pojawiający sie na turnieju odpowiada finansowo za wpisowe do turnieju i ewentualne związane z tym kary.

 

8. Zawodnik zgłoszony do turnieju może się z niego wycofać, bez żadnych konsekwencji:

- przez portal.pzt.pl do godz. 10:00 w czwartek poprzedzający turniej.

 

9. Wycofanie się z turnieju po tym terminie jest możliwe tylko z powodu kontuzji lub choroby, nie więcej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest dostarczenie Sędziemu Naczelnemu turnieju zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego kontuzję lub chorobę zawodnika, nie później niż do daty i godziny rozpoczęcia turnieju głównego w grze pojedynczej.
W przypadku, kiedy po okresie rekonwalescencji, gracz zgłasza się do turnieju i z powodu kolejnej kontuzji zmuszony jest się z niego wycofać, wymagane jest nowe zaświadczenie lekarskie, nawet, jeśli jest to nawrót tej samej kontuzji.

 

10. Wycofanie się zawodnika zakwalifikowanego do turnieju po terminie z innych powodów, powoduje naliczenie kary finansowej zgodnie z Regulaminem Finansowym ŚZT.

Kara ta – pod rygorem nie dopuszczenia do gry – będzie egzekwowana podczas najbliższego turnieju, na który stawi się zawodnik.

Lista dyscyplinarna z wykazem kar będzie umieszczona na oficjalnej stronie ŚZT.

 

11. Selekcja zawodników odbywa się w oparciu o obowiązującą na dzień zgłoszeńlistę klasyfikacyjną PZT     w danej kategorii wiekowej.

 

12. Losowania gier pojedynczych turniejów są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbywają się w miejscu wyznaczonym przez ŚZT (w Bytomiu przy ul.Tarnogórska 5 - Klub Sportowy KS Górnik Bytom) w czwartki o godziny 18.00. Losowania są przeprowadzane przez Sędziego desygnowanego przezWojewódzką Komisję Sędziów.

Po losowaniu Sędzia ŚZT odsyła drogą elektroniczną wyniki losowania do dyrektora poszczególnych turniejów,aby dany dyrektor mógł przesłać wyniki losowania Sędziemu naczelnemu w celu zrobienia planu gier.

 

13. O wynikach losowania i o planie gier należy się dowiadywać u organizatora turnieju lub na stronie internetowej danego klubu lub na stronie ŚZT od piątku od godziny 10.00.

 

14. Turnieje w okresie roku szkolnego rozpoczynają się w soboty przed południem ( w okresie wakacji letnich mogą być również w tygodniu). Mogą jednak rozpoczynać się w godzinach późniejszych, pod warunkiem, że organizator udostępni wystarczającą do realizacji planu gier ilość kortów.

Organizator musi udostępnić Sędziemu Naczelnemu każdego dnia taką ilość kortów i w takich godzinach, aby było możliwe zakończenie całego turnieju najpóźniej w poniedziałek.

W uzasadnionych wypadkach, takich jak złe warunki pogodowe lub duża ilośc zgłoszonych zawodników, Sędzia Naczelny ma prawo przedłużyć turniej.

 

IV.3. Potwierdzenie udziału w turniejach wojewódzkich

Warunkiem dopuszczenia do gry dla wszystkich kategorii wiekowych jest w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż 15 minut przed zaplanowanym rozpoczęciem gry  okazanie karty zdrowia oraz opłacenie wpisowego.( nie dotyczy opłaty wpisowego dokonanego na konto organizatora)

Weryfikacji może dokonać osobiście zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnoletniego, jego opiekun lub trener.

 

IV.4. Przebieg gier

Obowiązują następujące godziny rozpoczęcia ostatniego meczu:

 • Skrzaty, Młodzicy         - godz. 21.00
 • pozostałe kategorie      - godz. 22.00

Mecze mogą być rozpoczynane później jedynie w przypadku wyrażenia na to zgody przez zainteresowane strony.

 

IV.5. Czas rozgrzewki

Czas rozgrzewki przed meczem wynosi 5 minut. W przypadku wznowienia meczu po przerwie, czas rozgrzewki wynosi odpowiednio:

        0-15 minut przerwy           -           bez rozgrzewki

      15-30 minut przerwy           -           3 minuty rozgrzewki

ponad 30 minut przerwy            -           5 minut rozgrzewki

Sędzia Naczelny ma prawo do przedłużenia czasu rozgrzewki do 10 minut.

 

IV.6. Czas przerw

Sędzia Naczelny ustala czas przerwy pomiędzy kolejnymi meczami gry pojedynczej uwzględniając poniższe reguły:

po rozegraniu meczu do 1 godz.                                   - hala 30 min

                                                                                   - kort 30 min

po rozegraniu meczu od 1 godz. do 1 godz. 30 min       - hala 45 min

                                                                                   - kort 60 min

po rozegraniu meczu powyżej 1 godz. 30 min               - hala 60 min

                                                                                   - kort 90 min

Jeśli gra była przerwana na 30 minut lub więcej z powodu deszczu lub innej usprawiedliwionej przyczyny, to długość meczu nie obejmuje okresu tej przerwy. Jeśli gra była przerwana na mniej niż 30 minut, uważa się, że mecz był kontynuowany bez przerwy.

 

IV.7. Formuła gry

1. Formuła pełna: do 2 wygranych setów, w każdym secie tiebreak do 7 punktów:

            - gra pojedyncza w kategorii do lat 14, 16,18, Kobiet i  Mężczyzn

 

2. Formuła skrócona: do 2 wygranych setów, przy stanie 1/1 w setach, zamiast 3 seta tiebreak do 10 pkt:

            - gra pojedyncza w kategorii do lat 12

            - gra pojedyncza w turniejach grupowych

            - gra podwójna – wszystkie kategorie wiekowe

W uzasadnionych przypadkach Sędzia Naczelny może przeprowadzić turniej gry podwójnej, w którym          o zwycięstwie każdego spotkania decyduje wygrana 2 krótkich setów (do 4), przy stanie 1/1 w setach, zamiast 3 seta tiebreak do 7 pkt.

 

3. W przypadku zgłoszenia turnieju rozgrywanego system grupowym, Sędzia Naczelny może rozegrać turniej formą skróconą  [wygrana 2 krótkich setów (do 4), przy stanie 1/1 w setach, zamiast 3 seta tiebreak do 7 pkt.]. W takim przypadku odpoczynek pomiędzy kolejnymi meczami nie powinien przekraczać 40 minut.

 

4. W uzasadnionych przypadkach – jeżeli w turnieju gra powyżej 16 zawodniczek lub zawodników – Sędzia Naczelny może zarządzić rozgrywanie turnieju gry pojedynczej w formie skróconej.

 

5. Organizator turnieju - dyrektor po dokonaniu selekcji zgłoszeń w przypadku, gdy turniej był przewidywany na 32 osoby a zgłosiło sie mniej jak 12 to może zmienić formę z systemu pucharowego na grupowy.

 

6. Wzorem Regulaminu Turniejowego PZT gra podwójna we wszystkich kategoriach wiekowych jest rozgrywana systemem NO-AD (gra bez przewag).

 

IV.8. Obowiązek gry

Zawodnik zobowiązany jest do rozegrania w ciągu dnia maksymalnie:

 • we wszystkich kategoriach wiekowych trzech gier (maksimum 2 singlowe);a w przypadku rozgrywania formy skróconej - 4 gier, na rozegranie dodatkowego meczu poza limitem musi wyrazić zgodę.

 

V.   TECHNICZNE WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW WOJEWÓDZKICH

 

V.1. Korty

1. Wszystkie korty, na których rozgrywane są oficjalne mecze turniejowe powinny mieć taką samą nawierzchnię. W przypadku złych warunków atmosferycznych Sędzia Naczelny turnieju w porozumieniu        z Dyrektorem Turnieju może przenieść gry na korty o innej nawierzchni (nawet do hali).

 

2. Organizator turnieju wojewódzkiego musi udostępnić na turniej minimum 2 korty. W przypadku, kiedy udostępni mniejszą ilością kortów – turnieje męski i żeński (w obsadzie maksimum 32 grających) muszą być rozgrywane w oddzielnych terminach.

W przypadku, kiedy udostępni 3 lub większą liczbę kortów – turnieje męski i żeński (w obsadzie maksimum 32 grających) mogą być rozgrywane razem.

 

3.  Pierwszego dnia turnieju organizator musi udostępnić 2 korty przynajmniej od godziny 12.00.

 

4. Korty muszą spełniać wszelkie wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry w tenisa.

 

5. Poprawienie stanu nawierzchni kortu może mieć miejsce na polecenie Sędziego Naczelnego lub Głównego tylko podczas przerw na zmianę stron przez zawodników lub przerwy między setami.

 

6. Wyposażenie kortów:

 • krzesła dla zawodników,
 • słupki i siatki tenisowe,
 • pasek środkowy ściągający siatkę,
 • sprzęt do wyrównywania nawierzchni (siatka),

 

V.2. Obiekt tenisowy

1. Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej ŚZT musi dysponować odpowiednimi szatniami, natryskami         i toaletami dla zawodników, spełniającymi wszelkie wymogi sanitarne oraz odpowiednio zabezpieczonymi.

 

2. Przez cały czas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się tablica informacyjna, na której Sędzia Naczelny zawodów lub Dyrektor Turnieju winien umieszczać:

 • aktualne wyniki poszczególnych gier (drabinki turniejowe),
 • plan gier na dany dzień,
 • ważne komunikaty dotyczące przebiegu turnieju bądź zaistniałych zmian, listę kar nałożonych na zawodników w związku z przekroczeniem Kodeksu Postępowania Zawodnika.

 

3. Minimalna temperatura na obiekcie krytym, przy której dopuszcza się rozgrywanie turnieju, wynosi 8°C.

W sytuacji, kiedy temperatura będzie w przedziale 4-8°C, zawodnik może odmówić przystąpienia do gry. Przegrywa wtedy mecz walkowerem, ale nie ponosi kary finansowej. Przy temperaturze poniżej 4°C – turniej powinien być przez Sędziego Naczelnego automatycznie odwołany..

UWAGA: W przypadku nie zagwarantowania minimalnej temperatury,kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej minus 10°C.  turniej może zostac rozegrany za zgodą zainteresowanych.

 

 

 

V.3. Obsługa medyczna

Podczas trwania turnieju organizator jest zobowiązany do posiadania apteczki wyposażonej w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Wskazany jest  też, przez cały czas trwania gier, stały kontakt z lekarzem, który w razie potrzeby, może przybyć na miejsce w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu.Nie ma obowiązku przebywania na obiekcie cały czas opieki medycznej np.pielęgniarki itp.

 

V.4. Piłki

1. Pomimo, iż jest zalecane przez ŚZT, aby wszystkie turnieje z Kalendarza były rozgrywane „oficjalnymi piłkami PZT” – to turnieje rangi 5 mogą być rozgrywane innymi piłkami (ale muszą to być piłki ogólnie znanych firm). Jednak turnieje rangi 4, czyli Mistrzostwa Śląska – w kategoriach od Skrzatów do Kobiet i Mężczyzn, powinny  być rozegrane „oficjalnymi piłkami PZT”.

 

2. Mecze są rozgrywane 2 nowymi piłkami. W przypadku kategorii Juniorów oraz Kobiet i Mężczyzn – na 3 seta obowiązuje zmiana piłek na nowe. 

 

V.5. Nagrody

Dla trzech pierwszych zawodników lub par w turniejach kategorii mistrzowskiej, organizator powinien zapewnić medale (w przypadku nie rozgrywania meczu o trzecie miejsce, dwa medale brązowe) oraz pamiątkowe dyplomy.

W pozostałych turniejach organizatorzy winni zapewnić puchary dla zwycięzców wszystkich konkurencji       w turnieju głównym oraz dyplomy pamiątkowe za miejsca 1-2 .

 

V.6. Kary

 1. Zawodnicy, którzy nie odwołają swojego uczestnictwa w turnieju i nie stawią się na weryfikację – podlegają karze finansowej (– za wyjątkiem sytuacji wymienionej w pkt. IV.2.9.).

 

 1. Zawodnicy, którzy po losowaniu wycofali się z turnieju z powodu kontuzji lub choroby i nie przedstawili stosownego zaświadczenie lekarskiego w regulaminowym terminie – podlegają karze finansowej.

 

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do turnieju gry podwójnej i po rozlosowaniu nie stawią się na wyznaczony mecz – podlegają karze finansowej.

 

 1. Zawodnicy, którzy spóźnią się na swój mecz – podlegają karze finansowej.

 

 1. Wysokość kary finansowej wraz z uzasadnieniem – zgodna z REGULAMINEM FINANSOWYM ŚZT – Załącznik nr 4, znajduje się na Liście dyscyplinarnej dostępnej na stronie ŚZT. 

6. Zaległości finansowe z Listy dyscyplinarnej – pod rygorem nie dopuszczenia do gry – będą egzekwowane podczas najbliższego turnieju, na który stawi się zawodnik.

 

7. Kary należy wpłacać na konto:

Śląski Związek Tenisowy   ul. Piłsudskiego 83   41-800 Zabrze  

BANK PEKAO  23 1240 4849 1111 0000 5352 0258 

z  dopiskiem Imię i nazwisko zawodnika,data i miejsce turnieju.

Kary zostaną zaksięgowane zgodnie z odrębnym regulaminem -załącznik nr 5 - PODZIAŁ -ROZDYSPONOWANIE POZYSKANYCH SRODKÓW

 

 

V.7. Wpisowe

Organizatorzy turniejów mogą pobierać wpisowe od zawodników przed rozpoczęciem meczu.Sugerowana jest jednak wpłata na konto organizatora do dnia poprzedzającego losowanie turnieju.

Wysokość wpisowego obowiązującego w danym roku startowym – jest zgodna z Regulaminem Finansowym   ŚZT. 

 

 

 

 

 

VI.   PRZEPISY KLASYFIKACJI  (Wybrane fragmenty z Regulaminów Turniejowych PZT) 

 

VI.1. Klasyfikacja turniejowa

1. Warunki jakie musi spełniać turniej wojewódzki,  aby być zaliczonym do klasyfikacji PZT:

-     turniej znajduje się w Kalendarzu ŚZT,

-     w turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy z licencją PZT.

 

 

 

2. Ranga turniejów

W celu ustalenia zasad klasyfikacji zawodników PZT wprowadza się następujące rangi turniejów wojewódzkich:

Ranga turnieju

Turnieje

od Skrzatów do Seniorów

 

 

Ranga 4

Mistrzostwa Województw - ŚLĄSKA

Ranga 5

Turnieje wojewódzkie WTK

.

 

3. Zawodnik lub zawodniczka, aby zostać sklasyfikowanym na listach PZT musi posiadać aktualną roczną licencję PZT oraz zdobyć punkty w turniejach międzynarodowych, turniejach PZT lub turniejach WZT.

 

4. Zasady ustalania rankingu.

 

4.1. Za zajęcie poszczególnych miejsc w turniejach wojewódzkich (obowiązujący regulamin PZT) zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z zamieszczonymi poniżej tabelami. W grze podwójnej zawodnicy otrzymują po 50% punktów.

Ranga

Turnieje główne

Eliminacje

Pocieszenie

miejsce

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

33-64

1

2

3-4

5-8

1

2

3-4

5-8

9-16

Ranga 4

48

36

28

20

14

6(1)

1

3

2(1)

1

-

9

7

6

5

2

Ranga 5

24

20

16

12

6(1)

1

-

-

-

-

-

6

5

4

3(1)

1

 

 

 

5. Przepisy ogólne klasyfikacji

a)   turnieje nie spełniające warunków regulaminu turniejowego PZT i ŚZT nie będą zaliczane do klasyfikacji,

b)   minimalna ilość zawodniczek i zawodników w turnieju, przy której turniej zaliczany jest do klasyfikacji PZT wynosi:

• w grze pojedynczej - 8 w turnieju głównym, 8 w turnieju pocieszenia,

• w grze podwójnej - 4 pary.

c)   zawodnik przegrywający pierwszą rundę w turnieju głównym, z wyjątkiem przegranej walkowerem otrzymuje zawsze tylko 1 punkt, niezależnie od rangi turnieju,

d)   za zwycięstwo walkowerem w pierwszej rundzie zawodnik otrzymuje tylko 1 punkt; zwycięstwo walkowerem w kolejnych rundach jest traktowane jak każde inne,

e)   zawodnik posiadający wolny los i przegrywający w drugiej rundzie otrzymuje punkty jak przegrany    w pierwszej rundzie, czyli 1 punkt,

f)    za zajęcie poszczególnych miejsc w turnieju pocieszenia zawodnicy otrzymują punkty jak wymieniono w tabeli, pod warunkiem wygrania przynajmniej jednej gry; w turniejach pocieszenia granych wg formuły do tyłu zgodnie z układem tabelki turnieju głównego dopuszcza się rozegranie tylko jednej rundy. Zwycięzcy otrzymują punkty do klasyfikacji: 50% punktów za przejście I rundy turnieju głównego,

i)    nie ma obowiązku rozgrywania meczu o trzecie miejsce; w przypadku rozgrywania tego spotkania, punkty za miejsce trzecie ustala się jako średnią punktów z miejsca 2 i 3-4 z zaokrągleniem do pełnego punktu w górę,

j)    Śląski Związek Tenisowy będzie prowadzić odrębną klasyfikację dla turniejów  nie objętych Kalendarzem PZT, a organizowanych przez ŚZT; klasyfikacja ta będzie prowadzona  w oparciu o zasady ustalone indywidualnie przez województwo,(załącznik nr.6 - DODATKOWE PUNKTY DO KLASYFIKACJI)

k) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozgrwanie turnieju w obasdzie zawodników od 5 do 7 osób, gdzie zostaną przyznane punkty zgodnie z dodatkowym w tym przypadku regulaminie ŚZT (załącznik nr.6 KLASYFIKACJA TURNIEJU poniżej 8 osób)

 

 

 

VII.   INFORMACJE  DODATKOWE

We wszystkich innych, nie wspomnianych wyżej, kwestiach decydują odpowiednie przepisy zawarte w:

-  Regulaminach Turniejowych PZT,

-  Kodeksie Postępowania Zawodnika,

-  Przepisach gry w tenisa,

-  Przepisach antydopingowych.

 

 

 

 

 1. VIII.   ZAŁĄCZNIKI

VIII.1. Kalendarium

Zgłoszenie organizacji imprez mistrzowskich

-         hala

-         lato

 

  1 października

  1 kwietnia  

Zgłoszenie organizacji turniejów wojewódzkich

-         hala

-         lato

 

1 października

1 kwietnia

Zatwierdzenie przez Zarząd ŚZT organizatorów MW

-         hala

-         lato

 

10 października

10 kwietnia

Opublikowanie kalendarza

-         hala

-         lato

 

15 października

15 kwietnia

Dyrektor Turnieju

-         dokonanie selekcji

-         informowanie o wynikach losowania i godzinach rozpoczęcia gier

 

czwartek poprzedzający turniej

 

od godziny 10.00 w piątek poprzedzający turniej

 

 

            -       przeprowadzenie losowania

           

 

czwartek poprzedzający turniej godz.18.00

 

Zgłoszenia do turniejów wojewódzkich

do 12.00 w czwartek poprzedzający turniej

Wycofanie z turniejów wojewódzkich

do 12.00 w czwartek poprzedzającej turniej

Przesłanie zaświadczenia lekarskiego

do daty rozpoczęcia turnieju głównego singla

Dopuszczenie zawodnika do turnieju (weryfikacja)

nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej gry

Klasyfikacja:

-         sezon klasyfikacyjny

-         turnieje kwalifikowane na listę kroczącą

Sezon klasyfikacyjny na dany rok trwa od 1 I do 31 XII danego roku. PZT ogłasza roczne listy klasyfikacyjne

(generalne) w dniu 31 XII danego roku.

Listy kroczące we wszystkich kategoriach wiekowych ukazują się w pierwsza środę każdego miesiąca do godziny 14.00 wraz z wykazem turniejów uwzględnionych w danej klasyfikacji. Listy obowiązują od dnia  po ich ukazaniu się do dnia ukazania się następnych list.

 

Załączniki:

 

VIII.1. Zbiorcza Aplikacja Turniejowa ŚZT (załącznik)

VIII.2  Lista zgłoszonych zawodników ( załącznik)

VIII.3. Lista zbiorcza kar ( załącznik)

VIII.4. Regulamin finansowy ŚZT ( załącznik)

VIII.5. Podział - rozdysponowanie pozyskanych środków ( załącznik)

VIII.6. Dodatkowe punkty do klasyfikacji ŚZT ( załącznik)

VIII.7. Zgłoszenie imienne zawodnika do turnieju ŚZT (załącznik)

VIII.8. Odwołanie imienne zawodnika z turnieju ŚZT ( załącznik)